Privacy

Privacy Statement Unit4FiscaalGemak.nl

Deze privacyverklaring heeft als doel transparantie te bieden over welke persoonsgegevens Unit4 en JSKS (hierna samen “Unit4FiscaalGemak”) verzamelen bij een bezoek aan de website www.unit4fiscaalgemak.nl (hierna “de website”), hoe Unit4FiscaalGemak met deze gegevens omgaat en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens. Unit4FiscaalGemak streeft na om persoonsgegevens die u tijdens uw bezoek aan onze website achterlaat zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op alle persoonsgegevens die Unit4FiscaalGemak in het kader van de website van u en/of die van uw cliënten verwerkt. Deze privacyverklaring is echter niet van toepassing op de webapplicatie Fiscaal Gemak. In de webapplicatie Fiscaal Gemak is een privacyverklaring te downloaden die van toepassing is op de webapplicatie. Indien u geen toegang heeft tot de webapplicatie maar u wenst wel kennis te nemen van dat privacy statement dan kunt u altijd om een exemplaar verzoeken door met ons via onderstaande contactgegevens contact te zoeken.

Wij verzoeken u de inhoud van deze privacyverklaring te delen met de betrokkene waarvan u persoonsgegevens verwerkt indien u niet zelf de betrokkene bent.

 

Wie zijn wij?
Veel support verzoeken en commerciële verzoeken die middels de formulieren op de website worden ingediend worden afgehandeld door:

Unit4 N.V. (“Unit4”)

Papendorpseweg 100
3528 BJ te Utrecht

T: 088 247 17 77
Email: account.team@unit4.com

 

De website wordt ontwikkeld en beheerd door, alsmede worden er ook support verzoeken en commerciële verzoeken die middels de formulieren op de website worden ingediend afgehandeld door:

JSKS Software-ontwikkeling B.V. (“JSKS”)

Pesetastraat 46

2991 XT Oud-Beijerland

T: 0186 74 53 45

Email: info@unit4fiscaalgemak.nl

Privacy Officer: Floris Houdijk

 

Verwerking van persoonsgegevens

Op een aantal plaatsen op de website wordt om persoonlijke gegevens gevraagd. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat u uw gegevens in het contactformulier invult of omdat u bij het bestellen van een pakket uw gegevens invoert.

 

Was is het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens en op basis van welke rechtsgrond gebruikt Unit4FiscaalGemak uw gegevens?

Unit4FiscaalGemak verwerkt uw persoonsgegevens om:

  • Contact met u op te nemen indien u het contactformulier heeft ingevuld, ook voor support doeleinden.
  • Contact met u op te nemen indien u een bestelling wilt plaatsen

 

  Welke persoonsgegevens verwerkt Unit4FiscaalGemak?

 

Gegevens die u op de website invoert

In onderstaand overzicht wordt aangegeven welke persoonsgegevens door Unit4FiscaalGemak kunnen worden gevraagd op de website:

  • NAW:  Naam, adres, postcode, woonplaats (zowel thuis als postadres)
  • E-mailadres: E-mailadres
  • Contactgegevens: vast telefoonnummer, mobiel telefoonnummer

 

Cookies

Unit4FiscaalGemak maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens of zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

 

Er bestaan verschillende soorten cookies. Unit4FiscaalGemak maakt gebruik van de volgende cookies:

  • We gebruiken technische cookies om onze website correct te laten functioneren. Deze technische cookies zijn enkel nodig om onze website goed te laten werken.
  • We gebruiken functionele cookies om het gebruik van onze website te vergemakkelijken. Deze cookies zorgen er ook voor dat wanneer u tijdens uw bezoek aan de site meerdere formulieren invult, diverse velden automatisch voor u ingevuld worden.
  • We gebruiken analytische cookies voor het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website. De informatie wordt eerst anoniem gemaakt en dient enkel voor statistische doeleinden.

 

Cookies weigeren

Wilt u geen cookies van derden accepteren, dan kunt u dit in de instellingen van uw browser aangeven. In de handleiding van uw browser kunt u lezen hoe u dat kunt doen.

 

Welke maatregelen treft Unit4FiscaalGemak om uw gegevens te beschermen?

Unit4FiscaalGemak hanteert verschillende maatregelen om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen. Zo worden de gegevens die worden ingevoerd in de formulieren op de website onder meer via HTTPS versleuteld verzonden en worden uw gegevens opgeslagen in een beveiligde omgeving met een toegangsbeleid.

Naast voornoemde maatregelen wordt ook binnen Unit4FiscaalGemak een periodiek geactualiseerd informatiebeveiligingsbeleid gehanteerd. Zo zijn er bijvoorbeeld regels en procedures geïmplementeerd waaraan medewerkers zich dienen te houden bij de omgang met persoonsgegevens.

 

Wie ontvangen uw gegevens?

Alle aan Unit4FiscaalGemak verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Unit4FiscaalGemak aan derden worden verstrekt, behoudens dit op grond van wet- en regelgeving vereist is of door justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Dienstverleners die Unit4FiscaalGemak ondersteunen en die dus over uw gegevens kunnen beschikken zijn Microsoft, Atlassian (Jira), Hosted XL.  Zo kan het voorkomen dat uw gegevens, indien u een supportaanvraag doet, worden gedeeld met Atlassian (Jira). Jira is het ticket systeem ten behoeve van het ontwikkelproces, waaronder eventuele supportaanvragen.

Office 365 Outlook wordt afgenomen ten behoeve van mailboxen voor bijvoorbeeld support. Derhalve kan het zijn dat uw persoonsgegevens met Microsoft gedeeld worden. Microsoft maakt wellicht ook back-ups van deze data. Intern is het beleid dat er geen persoonsgegevens worden gemaild. Wel komen er in de mailboxen persoonsgegevens voor doordat die door u bijvoorbeeld aan ons worden verstuurd. Tot slot verzorgt HostedXL het maken van de back-ups van de mailboxen. Derhalve kunnen eventueel in mailboxen aanwezige persoonsgegevens met deze partij worden gedeeld.

Unit4FiscaalGemak hanteert bij het selecteren van eventuele dienstverleners strenge eisen met betrekking tot hun informatiebeveiliging.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Gegevens die u invult in de website zullen normaal gesproken tot maximaal 2 jaar worden bewaard of indien u een abonnement afneemt op Fiscaal Gemak tot maximaal 2 jaar nadat u geen (betaald) abonnement meer op Fiscaal Gemak afneemt worden bewaard.

Dit alles tenzij anders wordt aangegeven of anders met u is overeengekomen. Deze gegevens bewaren wij gedurende hiervoor beschreven periode zodat wij in staat zijn een geplaatste bestelling of gestelde supportvraag inclusief beantwoording op een later moment te kunnen raadplegen indien de situatie daarom vraagt.

Van de ontvangen gegevens worden ook back-ups gemaakt. Deze back-ups worden om de continuïteit te waarborgen tot maximaal 1 jaar na het verwijderen van persoonsgegevens bewaard. Het tussentijds verwijderen van persoonsgegevens uit deze back-ups is wegens technologische redenen praktisch niet uitvoerbaar.

Van voornoemd beleid kan worden afgeweken indien Unit4FiscaalGemak op grond van wet- en regelgeving wettelijk verplicht wordt om gegevens langer te bewaren of eerder te verwijderen.

 

Wat zijn uw rechten?

Als betrokkene hebt u het recht op inzage, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”), recht op dataportabiliteit en het recht op beperking van de verwerking. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Voor vragen, verzoeken of opmerkingen kunt u contact opnemen met info@unit4fiscaalgemak.nl. Formele verzoeken tot uitoefening van voornoemde rechten zullen op een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek worden behandeld.

Wij kunnen weigeren aan uw verzoeken mee te werken indien deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze applicaties en systemen. Ook kunnen wij weigeren aan uw verzoeken mee te werken indien deze de privacy van anderen in gevaar brengt of niet praktisch zijn. Unit4FiscaalGemak kan maximaal EUR 10,00 exclusief btw (per verzoek) als tegemoetkoming in de kosten rekenen voor het recht op inzage en correctie.

Wij kunnen weigeren mee te werken aan uw verzoek om persoonsgegevens te verwijderen indien wij een gerechtvaardigd belang hebben om deze gegevens niet te verwijderen.

 

Wijzigingen

Unit4FiscaalGemak behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Unit4FiscaalGemak past regelmatig dit privacy statement aan. Deze wijzigingen zullen direct na publicatie ervan van kracht zijn. Het meest actuele privacy statement kunt u vinden op de website.